Advocatenkantoor

Wanneer je een arbeidsrecht advocaat zoekt zijn er veel opties. Een van de criteria is misschien de plaats waarin u de advocaat zoekt. Er zijn vele advocatenkantoren in Nederland en iedere stad heeft wel een kantoor dat gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. Zeker in grote(re) steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen, Tilburg, Almere, Breda, Nijmegen, Apeldoorn, Haarlem, Arnhem, Enschede, Amersfoort, Zaanstad, Haarlemmermeer, Den Bosch, Zwolle, Zoetermeer, Leeuwarden, Maastricht, Dordrecht en Ede zijn er vele advocatenkantoren waaruit je kunt kiezen.

In dit artikel gaan we in op een belangrijk aspect van het rechtsgebied arbeidsrecht:

Het loon:De vergoeding die door de werkgever aan de werknemer verschuldigd is ter zake van de bedongen arbeid. Tegenprestatie van de bedongen arbeid.

Truckstelsel: Hierbij ontvangt de werknemer in plaats van geld geheel of gedeeltelijk in goederen onder andere van de onderneming waarin hij werkzaam is, en staat de vorm waarin het loon is vastgesteld centraal.

Waarde moet overeenkomen met de werkelijke waarde. Geen hogere waarde dan werkelijke waarde!! Effecten zijn hiervan uitgesloten.

1. Geld

a. Vast bedrag dat naar tijdruimte is vastgesteld, HR 18 december 1953 niet afhankelijk van de inzet van de medewerker

b. Stukloon, afhankelijk van de inzet van de medewerker.

Voorbeelden:

 • Incoventiententoeslag: Aanwezigheidsdiensten, vies & vuil werk extra vergoeding
 • Overwerkvergoeding
 • 13de maand: Normaal loon voor mensen die 4-weken contract hebben en niks extra’s
 • Bedongen gratificatie
 • Winstaandeel
 • Uitkering niet genoten vakantieaanspraken
 • Diplomatoeslag
 • Werknemersdeel pensioenpremie

2. Loon in nature ( HR 12 oktober 2001, jar 2001/217)

a. Kortingen op eigen producten, gratis rechtsbijstand voor advocaten. AUTO, telefoon. Wanneer de auto echter alleen ter beschikking wordt gesteld ter uitvoering van de bedongen werkzaamheden is het geen loon.

3. Dienstwoning

a. Eigenlijke dienstwoning: Werknemer die met het oog op de door hem verrichten arbeid een bepaalde woning MOET bewonen, verplichting ( congierge, boswachter, bewaker) GebruiksPLICHT.

4. Diensten en dergelijke

a. Onderricht, kost & inwoning. Kinderopvang, en medische verzorging.

5. Effecten en dergelijke

a. Bedrijfsaandelen, optierechten. Opties moeten zijn bedongen als tegenprestatie voor de arbeid.

Sanctie niet geoorloofde loonvorm.

Betaalde loon behouden, en nogmaals van de werkgever vorder. Rechter mag dit matigen, niet verder gaan dan door de werknemer geleden schade. De betaling van het loon is niet bevrijdend en dus nietig. Daarnaast wettelijke verhoging van het loon als de werkgever niet op tijd betaald. Art 7:674 lid 2 BW.

Geen loon:

 • Kerst- en Nieuwjaargratificaties, die niet zijn afgesproken
 • Onkostenvergoeding
 • Presentiegelden
 • Fooien
 • Schadevergoeding voor arbeidsongeval ( 7:658 BW)
 • Schadevergoeding beëindiging arbeidsovereenkomst
 • Werkgeversdeel pensioenpremie.

Voldoening van anders dan in geld vastgestelde loon.

Uitgangspunt is contractvrijheid, maar invulling door

1. Arbeidsovereenkomst ( wat partijen zijn overeengekomen) Is er geen afspraak gemaakt dan is het gebruik bepalend!

2. CAO

3. Collectie arbeidsvoorwaardenregeling

Beperking op de contractsvrijheid±

1. Wet op minimumloon en minimumvakantiebijslag. Het is een civiele wet, wordt daarna bestuursrechterlijk gehandhaafd. Het moet gaan om eenvoudig vast te stellen overtredingen, dat is de WML niet.

2. Beginsel, gelijke arbeid in gelijke omstandigheden op gelijke wijze worden beloond, tenzij objectieve rechtvaardigingsgrondslag een ongelijke beloning toestaat. Opleiding, ervaring en geschiktheid voor een andere functie kunnen een rol spelen. Bij loonbetaling mag je niet discrimineren. Gelijk loon voor gelijke gevallen. Mannen en vrouwen dienen gelijke loon te krijgen voor hetzelfde werk. Indien dit niet het geval is kan de vrouw loonvordering (art. 7:646 BW) instellen. Onderscheid tussen personeel met bepaalde arbeidsovereenkomst, en onbepaalde arbeidsovereenkomst is ook verboden. Beginsel van gelijke behandeling. Uitzonderlijk mogelijk afspraken die in de CAO zijn onderhandeld. HR 30 januari 2004, jar 2004-68

Verhindering

Recht op een voor die loonverplichting in de plaats tredende vergoeding. Geen hogere waarde dan werkelijke waarde.

Nadere invulling inzagerecht

Werknemer kan geen inzage verlangen van de gehele boekhouding, maar alleen van datgene wat hij nodig heeft om het voor hem verlangde gegevens te kunnen vaststellen. Het inzagerecht moet niet te zwaar op de werkgever gaan drukken.

Tijdsruimte vastgesteld loon: Hoogte van het loon niet afhankelijk van de inzet van de werknemer, maar afhangt van het verstrijken van een periode.

Loonbepalingen in BW:

Art. 7:616 BW  werkgever moet loon op tijd betalen.

Art. 7:623 jo art. 7:624 BW  tijdstip van betaling.

Art. 7:625 BW  loon niet op tijd betaald

Art. 7:626 BW  verplichting van de werkgever om een loonstrookje te verstrekken (bruto-netto vergelijking zichtbaar

Gedwongen loonbesteding/winkelnering  niet toegestaan, art. 7:631 BW. Werkgever kan werknemer niet dwingen zijn loon te besteden zoals werkgever dat wil.

Uitzondering  art. 7:631 lid 1 BW.

Inhouding op het loon is alleen toegestaan met een wettelijk voorschrift, bv loonbelasting en sociale verzekeringspremies.

Studieovereenkomst: Terugbetalen studie niet in strijd met gedwongen winkelnering.

Wel voorwaarden aan verbonden, het moet gaan om een financieele regeling.

1. Gedurende welke tijd werkgever voordeel gehad aan studie

2. Na afloop iao deel terugbetalen of loon etc.

3. Evenredigheid.

Art. 7:627 BW hoofdregel; geen arbeid geen loon.

De loondoorbetalingplicht geld slechts indien de werknemer de bedongen arbeid verricht. Geen arbeid is dus geen loon. Dit is periodiek naar tijdruimte vastgelegd, en ligt dus moeilijker ingeval van een auto etc. Het bestaan van een arbeidsovereenkomst komt hier terug. Verwijtbaarheid aan de werknemer doet in beginsel niet ter sprake.

Voorbeelden die je de werknemer kan aanrekenen

 • file, PECH had je maar eerder weg moeten gaan.
 • Werkstaking, daadwerkelijk niet wordt gewerkt!
 • Gevangenisstraf ligt in risicosfeer werknemer.
 • Schorsing en non-actief, risicosfeer van de werkgever. De werkgever mag zich niet aan de loondoorbetaling ontrekken, ook niet als het gedrag van de werknemer de reden is voor schorsing of op het non-actief stellen.

Arbeidsrecht Advocaat Maastricht | Ontslagrecht Advocaten & Juristen

Het rechtsgebied arbeidsrecht

Het arbeidsrecht kan worden omschreven als het geheel van regels met betrekking tot de arbeidsverhouding van de beroepsbevolking in loondienst bij zowel het bedrijfsleven als de overheid. Het gaat hierbij zowel de individuele als de collectieve verhoudingen tussen enerzijds werkgever en anderzijds werknemer. Meestal wordt het begrip arbeidsrecht beperkt tot het bedrijfsleven en wordt het geheel van regels dat betrekking heeft op het niet-zelfstandige gedeelte van de beroepsbevolking, werkzaam in het bedrijfsleven, het ambtenarenrecht genoemd. Men gebruikt ook wel de term sociaal recht. Er zijn daarnaast vele andere rechtsgebieden in Nederland, zoals bijvoorbeeld het letselschaderecht (letselschadeadvocaatblog.nl)

Men moet sowieso niet al te veel waarde geven aan het begrip arbeidsrecht en de omschrijving hiervan. Het is niks anders dan een gereedschap om een onderscheid te maken met andere rechtsgebieden. Ook is het altijd niet makkelijk om zo een breed begrip structureel te gebruiken. Wanneer we een onderscheid maken in het arbeidsrecht kunnen we naar gebieden kijken waar op gedoeld wordt zoals arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden of medezeggenschap. In elke stad zijn juristen of advocaten te vinden die zich op deze rechtsgebieden hebben gespecialiseerd. Wanneer je in je stad zoekt, bijvoorbeeld naar een arbeidsrecht advocaat Maastricht, dan zal deze zijn werkzaamheden doorgaans in een veel groter gebied uitvoeren. Theoretisch zelfs in heel Nederland.

Maar we kunnen bijvoorbeeld ook kijken naar de bron van het recht, waar de regels vandaan komen: zoals de wet, het contractueel arbeidsrecht of het cao recht. Meestal wordt het onderscheid gemaakt tussen individueel arbeidsrecht en collectief arbeidsrecht, maar deze indeling is zo grof nu veel individueel arbeidsrecht ook algemeen geldend is en het collectieve deel naast collectief ook individuele aanspraken kent.

Het collectieve arbeidsrecht
het collectieve arbeidsovereenkomst is het geheel van rechtsregels dat werking heeft op de verenigde werkgevers en werknemers, de collectieve onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden, de invloed van overheden op deze onderhandelingen en bijvoorbeeld het collectieve actie recht. Hier kan het medezeggenschap schrijft aan toegevoegd worden, voor zover de wetgever collectieve regelingen gelijk gesteld in schriftelijke overeenstemming. Het collectieve arbeidsovereenkomst wordt ook wel het, in Nederland, geldende systeem van arbeidsverhoudingen genoemd.

Het individuele arbeidsrecht
Anders dan bij het collectieve arbeidsovereenkomst, heeft het individuele arbeidsrecht betrekking op de inhoudelijke normering die van toepassing is op de individuele relatie tussen de werkgever en werknemer. Het uitgangspunt hiervan is de arbeidsovereenkomst. Alle rechtsregels betreffende tot de totstandkoming, inhoud en het beëindigen van een arbeidsovereenkomst vallen onder het arbeidsovereenkomstenrecht. Hierbij staat de contractvrijheid centraal, dit houdt in dat de afspraken tussen partijen en ook de wet de gewoonte en bepaalde algemene eisen centraal. De arbeidsovereenkomst is dus een gewone overeenkomst, zo bekeken.

Toch zijn er veel wettelijke regelingen die deze vrijheid van werkgever en werknemer beperken, een soort compensatie voor de ongelijkheid tussen partijen. Immers er is veel machtsongelijkheid tussen werkgever en werknemer. Aanvullende wettelijke regels kunnen aanvullend of regelend recht zijn, er kan dus van worden afgeweken bij overeenkomst bijvoorbeeld. De wet wil dan bijvoorbeeld voorzien in een regeling wanneer de partijen werkgever – werknemer dat zelf niet hebben gedaan. Hiervan kan dan alleen bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken deze overeenkomst kan zowel individueel als collectief (cao) zijn.

Verder bestaat er driekwart dwingend recht: alleen bij cao en dus niet bij individuele arbeidsovereenkomst kan hiervan worden afgeweken. Ook bestaat er dwingend recht, hiervan kan helemaal niet worden afgeweken, dit is nietig of vernietigbaar. Ook kent het arbeidsovereenkomstenrecht een bron van recht die bij andere overeenkomsten niet geldt, dit is de cao waarvan arbeidsvoorwaarden neerslaan op de individuele arbeidsovereenkomst. De individuele arbeidsovereenkomst wordt als het ware gevormd door de cao. Men noemt dit de doorwerking van cao bepalingen in de arbeidsovereenkomst. Dit kan alleen wanneer beide partijen, zowel werkgever als werknemer, aan de cao zijn gebonden. Op zoek naar een advocaat arbeidsrecht in Maastricht die helpt om de gemaakte afspraken te interpreteren?

Onze arbeidsrechtadvocaten houden zich bezig met de arbeidsovereenkomst van begin tot einde: van sollicitatie tot pensioen en ontslag en zelfs daarna, bijvoorbeeld als een concurrentiebeding wordt overtreden. Ook assisteren wij bij reorganisaties, overnames en OR-aangelegenheden. Wij volgen de ontwikkelingen in het arbeidsrecht nauwgezet en informeren onze cliënten over de kansen en risico’s die zich voordoen. Wij hebben jarenlange ervaring met het adviseren van werkgevers en werknemers in het bedrijfsleven en non-profitorganisaties. Ook in rechtszaken kunt u op ons rekenen. In alle gevallen kenmerkt ons optreden zich door een nuchtere, praktische en doortastende aanpak.

Wie is de beste arbeidsrecht advocaat?
Hier is niet zo makkelijk antwoord op te geven. Wanneer u een advocaatarbeidsrecht voor gratis advies zoekt hangt er waarschijnlijk veel af van waar u woont of werkt. Dat kan natuurlijk in steden zoals Amsterdam, Maastricht, Eindhoven, Arnhem, Groningen, Alkmaar of Breda zijn.

Belangrijke onderwerpen in dit rechtsgebied:

Arbeidsovereenkomst

Concurrentiebeding

Kantonrechtersformule

Loon / Salaris

Non actiefstelling / schorsing

Ontslag

Opzeggen arbeidsovereenkomst

Reorganisatie

Wet Werk & Zekerheid