Skip to content

De arbeidsovereenkomst

Loon

De bindende aanwijzingen worden gegeven bij het uitvoeren van zijn opdracht. Het gaat in dit soort situaties dan vaak om incidentele arbeid. Bij structurele arbeid zal er meestal wel sprake zijn van een gezagsverhouding. Op het element ‘gezagsverhouding’ wordt dieper ingegaan. Niet alleen in de omschrijving van de arbeidsovereenkomst komt het begrip ‘loon’ voor. Het wordt op meerdere plaatsen gebruikt, maar toch is er geen omschrijving van het begrip gegeven. Onder ‘loon’ in het kader van de arbeidsovereenkomst moet worden verstaan: de vergoeding die door de werkgever aan de werknemer verschuldigd is ter zake van de bedongen arbeid.” Met andere woorden: loon in het kader van de arbeidsovereenkomst is niets anders dan de tegenprestatie voor de geleverde arbeid. Het element ‘loon’ komt uitgebreid aan de orde.

Arbeid
De te verrichten arbeid kan vrijwel iedere willekeurige bezigheid zijn, moeite kostend of niet, van geestelijke of lichamelijke aard. Noch de aard noch het doel van de werkzaamheden is van doorslaggevende betekenis.’ Van arbeid is al sprake als arbeidskracht ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van de werkgever. De pure beschikbaarheid, ongeacht de vraag of dat in- of ontspanning met zich brengt, levert arbeid op: dus ook slapen en wachten. Overigens is het niet noodzakelijk dat tijdens de hele looptijd van de arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht. Denk daarbij aan de werk-nemer die ziek is of de werknemer die door de werkgever op non-actief is gesteld; de arbeidsovereenkomst blijft in die situaties gewoon voortbestaan.’ Het element ‘arbeid’ wordt uitvoerig behandeld.

Gedurende zekere tijd
Een arbeidsovereenkomst kan worden aangaan voor een onbepaalde, maar ook voor een bepaalde tijd.’ In dat geval komen de werkgever en de werknemer overeen voor welke termijn die overeenkomst wordt aangegaan. Deze termijn kan in tijdseenheden worden vastgesteld, zoals een jaar, een paar maanden of paar weken en zelfs voor een paar dagen. Maar deze termijn kan evengoed ook op een andere manier worden vastgelegd, bijvoorbeeld voor de duur van een bepaald werk” of tot aan het herstel van een zieke werknemer.’ Van belang is dat het einde van de arbeidsovereenkomst objectief bepaalbaar is, met andere woorden: het einde van de overeenkomst wordt niet bepaald door een van de betrokken partijen.

Op dit punt verschilt de arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd van de arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, omdat in dat geval het einde van de overeenkomst juist afhankelijk is van een handeling. De bedoeling van het element ‘gedurende zekere tijd’ is geweest om de arbeidsovereenkomst 11 te onderscheiden van de beide andere overeenkomsten tot het verrichten van arbeid, te weten de overeenkomst tot aanneming van werk en de overeenkomst tot op-dracht. Op het element ‘gedurende zekere tijd’ wordt nader ingegaan.